သꨓ္လꨯြမြꨀ္ꨲꨀြꨓ္တꨯး Blogger Widgets

Wednesday, August 10, 2011

လြင္ꨳပꨱꨓ္မꨣးဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵ ( Website has been created )

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀူꨳေꨀꨣꨵꨅူိဝ္းꨅꨣꨵꨡꨓ္လꨯꨳမꨣးေလꨲꨟြတ္ꨳထုိင္ တီꨳꨓ္ꨮးဝꨰပ္ꨵꨁꨣꨳꨟဝ္းꨓꨯꨵ ꨁꨣꨳꨟဝ္းယြꨓ္းꨟꨮ္ꨳ ꨀူꨳေꨀꨣꨵမီးလြင္ꨳတꨤင္း ꨁုိꨓ္ꨳယ္ꨮꨲမ္ꨮꨲသုင္ꨁုိတ္းပူိꨓ္ꨳေသꨀမ္းꨓꨯ ꨁꨣꨳꨟဝ္းယြꨓ္းꨕꨤꨀ္ꨲလြင္ꨳယြꨓ္းသူးꨅြမ္း ꨕုိꨓ္လိꨀ္ꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ꨷။ လြင္ꨳ ꨡꨓ္ေတꨲတင္ꨳ ꨟꨱတ္းသꨤင္ꨳ ဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵ ̒ ̒ သꨓ္လꨯြမြꨀ္ꨲꨀြꨓ္တꨯး ̓ ̓ မꨣးꨓꨯꨵေꨀꨣꨳ
ယြꨓ္ꨵပူိဝ္ꨳယူိင္းꨡꨤꨓ္းထုိင္ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯး ꨟဝ္း ꨅူိဝ္းꨅꨣꨵꨡꨓ္ ပꨯꨲမီးတꨤင္းꨟူꨵꨓꨓ္ꨵ ꨟꨮ္ꨳေပꨣးမီးမꨣး၊ ꨅူိဝ္းꨅꨣꨵꨡꨓ္ꨟူꨵဝꨯꨵꨓꨓ္ꨵသမ္ꨵ ꨟꨮ္ꨳေပꨣးꨁုိတ္းပူိꨓ္းမꨣးꨓꨯ မီး ယူိင္းꨡꨤꨓ္းꨓင္ꨲꨓꨯꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ။ ꨁꨣꨳꨟဝ္းယုမ္ꨲယမ္ဝꨣꨳ ဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵꨁꨣꨳꨟဝ္းꨓꨯꨵ မꨓ္းꨡမ္ꨲပꨯꨲတꨱမ္ထူꨓ္ꨳꨁꨣꨳ ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳ ꨓင္ꨲ ꨡꨓ္ꨁꨣꨳꨟူꨵꨟꨓ္၊ ꨡꨓ္ေမꨣမꨣးꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵ ꨁꨣꨳꨟဝ္းေတတꨰမ္ꨳေꨓ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္တင္းသꨱင္ꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ။ ေပꨣးꨕူꨳ လူင္ꨵ လꨰꨓ္ꨲ၊ ꨕူꨳꨀတ္ꨵꨁꨰꨓ္ꨲꨁဝ္မꨣးေလꨲတူꨉ္းꨅုိင္ ေတေသꨵေꨓးဝꨣꨳ ꨡမ္ꨲꨁုိတ္းꨅꨓ္ꨵေသတꨣꨵ ေပꨣးꨕူꨳꨡꨓ္ပꨯꨲꨀတ္ꨵ ꨁꨰꨓ္ꨲꨓꨓ္ꨵမꨣးေလꨲတူꨉ္းꨟꨓ္မꨰꨓ္ꨳꨅုိင္ ေတဝꨣꨳꨁꨰမ္ꨵꨓꨣꨲꨓꨯꨟုိဝ္!၊ ꨓꨯꨵပꨱꨓ္တꨣꨲ ꨅြꨯꨳထꨰမ္ꨕူꨳꨅူိဝ္းꨅꨣꨵꨡꨓ္ တုိꨀ္ꨵꨟꨣပꨯꨤးꨟူꨵပꨯꨤးꨟꨓ္ယူꨲꨓꨓ္ꨵ ꨟꨮ္ꨳေပꨣးꨟူꨵꨓမ္မꨣးလူိဝ္ꨀဝ္ꨲေသ ꨁꨣꨳꨟဝ္းမုင္ꨳမြင္ꨳဝꨯꨵꨅူိင္ꨵꨓင္ꨲꨓꨯꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ။ ꨁꨣꨳꨟဝ္းꨟꨱတ္းသꨤင္ꨳ ဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵမꨣးꨓꨯꨵေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳꨬလꨳဝꨣꨳ ꨁꨣꨳꨟဝ္းꨀတ္ꨵꨁꨰꨓ္ꨲꨬလꨳ ꨟꨱတ္းသꨤင္ꨳ၊ ယြꨓ္ꨵꨡမ္ꨲလူိဝ္ လꨯꨳ လြင္ꨳꨓမ္ꨵꨅ္ꨮꨡꨓ္ ꨁ္ꨮꨳꨟꨮ္ꨳပီꨳꨓြင္ꨵꨅူိဝ္ꨵꨁူိဝ္းတꨯးꨟဝ္း လꨯꨳꨁုိတ္းပူိꨓ္ꨳ၊ ꨟꨮ္ꨳမီးတꨤင္းꨁုိꨓ္ꨳယ္ꨮꨲမူိꨓ္ပူိꨓ္ꨳꨓꨓ္ꨵေသ ꨟꨱတ္းသꨤင္ꨳမꨣးꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ။ သင္ဝꨣꨳ ꨕူꨳꨅူိဝ္းꨅꨣꨵꨡꨓ္မꨣးေလꨲꨟြတ္ꨳထုိင္ꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵ ꨟꨓ္မꨰꨓ္ꨳတီꨳꨕိတ္းပူိင္ꨳꨅုိင္ ꨁꨰꨓ္းေတꨣꨳ မြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳပꨓ္တီꨳꨁꨣꨳꨟဝ္းေသꨀမ္း။ ꨁꨣꨳꨟဝ္းယြꨓ္း လုိဝ္ꨳꨀုိတ္းပꨯꨤꨀမ္ လြင္ꨳလꨤတ္ꨳꨁꨣꨳဝꨯꨵတီꨳꨓꨯꨳꨀူꨉ္း ယဝ္ꨵꨁꨣꨳ꨷
                                                                                    
                                                                                        ꨓပ္ꨵယမ္ထုိင္ꨀူꨳꨁꨤဝ္းယူꨲ꨷
                                                                                              ꨅꨯꨤးသူိဝ္ꨟꨤꨓ္